گذري برآرشيوبنارانه/بازي هاي بومي محلي بنار(1)/احمدزماني

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلخبري


خبري


 خوانندگان گرامي دراين سلسله نوشتارهاقصدداريم شمارابابازي هايي که درروستاي بنارآبشيرين(ديارنخل و رود)انجام مي شده آشناسازيم، شايدبتوانيم تاحدي ازاين طريق شمارابافرهنگ روستاآشناکنيم.


شدّه(shaddeh  )


تعدادافراد : دوتيم حداقل چهارنفره


 وسيله ي بازي: توپ پشمي(تنيس) ، چوبي از نخل، تقريباً 50 تا70 سانتيمتر


بازي هاي مشابه دردنياي نوين : بيس بال وکريکت


ورزشي


اين بازي بيشتردرفصل زمستان انجام مي شدوروش انجام آن بدين صورت بودکه ابتدا، افرادحاضربسته به تعدادشان به دوتيم 4الي 6نفره تقسيم مي شدند. سپس براي مشخص شدن تيمي که مي بايست آغازگربازي باشد، (روي آب)، افرادهرتيم به نوبت شروع به زدن ِ زير توپ باچوب بازي مي کردندبه صورتي که مانع ازافتادن توپ به زمين شود. هرتيم ، تعدادبيشتري ضربه به توپ مي زدوآن رابيشتردرهوا نگه مي داشت، به عنوان تيم آغازگربازي بود. سپس خطي برروي زمين کشيده مي شدکه تيم آغازگر، مي بايست پشت خط مذکورقرارگيردومکاني ديگردرپايين محل بازي، (جايي که تيم مقابل قرارداشت - زيرآب)، به عنوان گانه(ganeh) انتخاب مي شدوبازي به اين طريق شروع مي شدکه يک نفرازتيم مقابل مي بايست توپ را به هوابيندازد، ويک نفرازتيمي که بازي راشروع مي کرد، توسط چوبي که سر ِ آن پهن تر وقسمتي ديگرآن،باريک ترو مناسب براي دردست گرفتن بود، مي بايست به توپ ضربه بزندوپس ازضربه،چوب رارهاکرده و شروع به دويدن به سمت گانه(نشانه) کند.گانه محل امن بودولي فاصله ي بين گانه وخط شروع بازي، زمين اصلي بازي بود. اگرتيم مقابل مي توانست توپ راگرفته وباآن ، بازيکن حريف که به سوي گانه مي رفت را بزند، جاي دوتيم عوض مي شدامااگربازيکن مذکوربدون اين که ضربه اي به اوبرخوردکند، تامکان گانه مي رفت، همان جا توقف مي کردومنتظرفرصتي براي برگشت مي ماند.وقتي نفربعدي ازتيم او، همين کارراشروع مي کرد، درحالي که به سوي گانه مي رفت، نفرقبلي ازگانه به سوي يارانش برمي گشت اين بازي به همين شکل ادامه مي يافت تاتيم مقابل بتواندباچالاکي، توپ رابگيردوبه يکي ازافرادتيم ديگر، باتوپ ضربه بزند.اگراين اتفاق مي افتاد، جاي تيم هاعوض مي شد.درضمن وقتي کسي مي خواست باچوب، به توپ به هواانداخته شده ضربه بزند، اگرنمي توانست اين کارراانجام بدهد، سوخته محسوب مي شدوهنگامي که ديگريارانش اين کارراانجام مي دادند، او ازحالت سوختگي خارج مي شدوبه بازي برمي گشت .


ورزشي


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل